messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ยุทธศาตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา -ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเข้าท่อระบายน้ำรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างขยายเขตซ่อมแซมประปา -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งได้รับอย่างถ้วนหน้า -ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร -เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ -สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา -การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา -การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ -พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค -การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา -ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงาน ในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้รับมอบจากรัฐบาล -การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา -ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง -ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก -ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ -ส่งเสริม สร้างเสริมโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข -ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล