องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สภาพทั่วไป
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติตำบล เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า บ้านเจิก ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมี นายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยอิสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่ คล้ายจังหวัดศรีษะเกษ และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮ ตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขิน และอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประวัติหน่วยงาน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คนแรกโดยผลของกฎหมาย ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดสรีษะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง
สภาพทั่วไป
ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหมาะแก่การทำนาปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยผับและลำห้วยเจิก ภูมิอากาศ ตำบลหนองไฮ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH AW ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปีโดย แบ่งเป็นสามฤดูการ ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1661 ถึง 8 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว และแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส อาชีพประชากร โดยภาพรวมแล้วลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำ กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 337 กก. ไม่มีการทำนาปรัง เพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย -ปลูกพืชไร่พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย -ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพร ปลูกตะไคร้ส่วนมากปลูกเพื่อกิน -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกตามรั้วบ้านแนวบันได เพื่อความสวยงาม -ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ไม้ผลมีจำพวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว -การเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,279 คน แยกเป็น ชาย 3,191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 หญิง 3,088 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,715 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 186.59 คน / ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)