องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 126
เดือนนี้3,209
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,821
ทั้งหมด 94,204

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้รับความเสียหาย
การประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ่มครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
ามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคืดารปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Ferformance Assessment LPA ) ประจำปี 2566
โครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัยปีใหม่ ปี 2566
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา13.00 นายอำเภอสำโรงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และผู้นำชุมชน ...
เรื่องโครงการบ้านท้องถินไทย ประชารัฐร่วมใจ ราย สูงส่ง ทองบุตร บ้านเลขที่ 158 หมู่ 6 บ้านนาแก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำปุ่น บุญสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมด้วย นายพสิษฐ์...
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
photo ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ
สน.คท.
02/10/2566
02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น
กพร.
02/10/2566
02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี


image OTOP ผลิตภัณฑ์
 ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ