messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0874436191
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0812758362
นางสาววาสนา เพตาเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0926151654
นางสาวจารุณี บุญเสนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0645325798
นางสาวพิทยากร กาลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0839496843
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัลยาภัสร์ พละศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0993824612
นางสาววิสาขา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0803580353
นางสาวกรวิกา สารเสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857804767
นางสาวสุภาทิพย์ สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0947425658
นางสาวพูนผล คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0918062174
นางคณัสนันท์ คำภาสัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0829859287
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 0828695928
นางสาวนันทวรรณ อนุอัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0981165519
นายทวี สารเสนา
เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0808001473

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ