องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกธนัตถ์ชัย จันทร์มณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 085593957
ว่าที่ รต.หญิงนันท์ภาอร ทินโนรส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 0815491552
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วนโทร : 0882162856
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนโทร : 0926575655
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนโทร : 0839033520
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนโทร : 0942944418