messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองไฮ มีศาสนสถาน ดังนี้ วัด จำนวน 6 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 12 แห่ง
การศึกษาในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไฮ -โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง -โรงเรียนบ้านนานวล -โรงเรียนบ้านนาแก -โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
งานประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และศาสนา เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายน เป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนไทย และเป็นวันครอบครัวซึ่งชาวไทยจะถือโอกาสมารวมตัวกันและกราบไหว้ผู้ใหญ่มีการให้สินให้พรกันเพื่อเป็นสิริมงคล งานบุญบ้างไฟ คือการทำบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล บั้งไฟเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่นำดินมาบรรจุดินประสิวผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ มีสองขนาดคือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น การแห่บั้งไฟ มักจัดเป็นขบวนฟ้อนรำหรือเซิ้งมีลีลาสวยงามทำขึ้นเป็นบางปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
การสาธารณสุข
ตำบลหนองไฮ มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ