messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle สภาพทั่วไป
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติตำบล เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า บ้านเจิก ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมี นายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยอิสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่ คล้ายจังหวัดศรีษะเกษ และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮ ตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขิน และอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประวัติหน่วยงาน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คนแรกโดยผลของกฎหมาย ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดสรีษะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง

สภาพทั่วไป
ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหมาะแก่การทำนาปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยผับและลำห้วยเจิก ภูมิอากาศ ตำบลหนองไฮ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH AW ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปีโดย แบ่งเป็นสามฤดูการ ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1661 ถึง 8 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว และแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส อาชีพประชากร โดยภาพรวมแล้วลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำ กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 337 กก. ไม่มีการทำนาปรัง เพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย -ปลูกพืชไร่พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย -ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพร ปลูกตะไคร้ส่วนมากปลูกเพื่อกิน -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกตามรั้วบ้านแนวบันได เพื่อความสวยงาม -ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ไม้ผลมีจำพวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว -การเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,279 คน แยกเป็น ชาย 3,191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 หญิง 3,088 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,715 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 186.59 คน / ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)


check_circle สภาพสังคม
สภาพทางสังคม
ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองไฮ มีศาสนสถาน ดังนี้ วัด จำนวน 6 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 12 แห่ง

การศึกษาในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไฮ -โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง -โรงเรียนบ้านนานวล -โรงเรียนบ้านนาแก -โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
งานประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และศาสนา เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายน เป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนไทย และเป็นวันครอบครัวซึ่งชาวไทยจะถือโอกาสมารวมตัวกันและกราบไหว้ผู้ใหญ่มีการให้สินให้พรกันเพื่อเป็นสิริมงคล งานบุญบ้างไฟ คือการทำบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล บั้งไฟเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่นำดินมาบรรจุดินประสิวผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ มีสองขนาดคือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น การแห่บั้งไฟ มักจัดเป็นขบวนฟ้อนรำหรือเซิ้งมีลีลาสวยงามทำขึ้นเป็นบางปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

การสาธารณสุข
ตำบลหนองไฮ มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
การขนส่งในเขตตำบลหนองไฮ การเดินทางของราษฎร โดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ รถประจำทาง รถปิ๊กอัพ รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยางจำนวน 2 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ -ห้วย , ลำธาร จำนวน 2 แห่ง -หนอง , บึง จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝ่าย,พนังกั้นน้ำ จำนว 8 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาชีพ คือ -ต้นไผ่ -ต้นกก

check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
ตำบลหนองไฮ มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

การสื่อสารในตำบล
มีการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในตำบลหนองไฮ ดังนี้ -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน - แห่ง -จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จำนวน 30 ครัวเรือน -มีอินเตอร์เน็ตไวไฟ -การใช้โทรศัพท์มือถือ

ประปาในตำบล
การประปาหมู่บ้านของตำบลหนองไฮ จำนวน 5 แห่ง

หน่วยธุรกิจในตำบล
-สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องจักรการเกษตร จำนวน 7 แห่ง -ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปีกเป็นหลัก จำนวน 68 แห่ง -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน / สามล้อถีบ) จำนวน 10 แห่ง -โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 36 แห่ง -ป้าย จำนวน 10 แห่ง

check_circle ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ในเขตตำบลหนองไฮ มีการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายย่าง เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแปรรูปอาหาร การทอผ้า เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาส่วยและเขมร

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในเขตตำบลหนองไฮส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน ผ้าทอพื้นเมือง และข้าวหลาม

check_circle วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
" ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"

check_circle ยุทธศาตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา -ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเข้าท่อระบายน้ำรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างขยายเขตซ่อมแซมประปา -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งได้รับอย่างถ้วนหน้า -ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร -เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ -สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา -การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา -การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ -พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค -การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา -ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงาน ในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้รับมอบจากรัฐบาล -การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา -ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง -ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก -ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ -ส่งเสริม สร้างเสริมโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข -ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ