messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0828617992
นายเฉียรมณี สอนคำเสน
รองประธานสภา อบต.หนองไฮ
โทร : 0810765874
นายสุดใจ วังกะธาตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
โทร : 0945234738
นายสมบัติ พื้นผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
โทร : 0981757544
นายสายัณห์ จันชาดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
โทร : 0962107105
นางกัญญา บุญขจร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0870876849
นายสมศรี ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 0823392094
นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 0615264520
นายสังวาล การะเลข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทร : 0810765874
นายหาญ วงค์คำเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทร : 0897209033
นายยอดรัก รุจิโพชน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 0823703268
นายประยงค์ จันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร : 0653375116

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ