องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0827534955
นายชาญชัย เรืองแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0857632432
นายวรวุฒิ สอนคำเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0933546458
นายคูณ การะเลข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0883761548
account_box สมาชิกสภา
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0828617992
นายเฉียรมณี สอนคำเสน
รองประธานสภา อบต.หนองไฮ
สายด่วนโทร : 0810765874
นายสุดใจ วังกะธาตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
สายด่วนโทร : 0945234738
นายสมบัติ พื้นผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
สายด่วนโทร : 0981757544
นายสายัณห์ จันชาดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
สายด่วนโทร : 0962107105
นางกัญญา บุญขจร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
สายด่วนโทร : 0870876849
นายสมศรี ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สายด่วนโทร : 0823392094
นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สายด่วนโทร : 0615264520
นายสังวาล การะเลข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สายด่วนโทร : 0810765874
นายหาญ วงค์คำเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สายด่วนโทร : 0897209033
นายยอดรัก รุจิโพชน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
สายด่วนโทร : 0823703268
นายประยงค์ จันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
สายด่วนโทร : 0653375116
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกธนัตถ์ชัย จันทร์มณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 085593957
ว่าที่ รต.หญิงนันท์ภาอร ทินโนรส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 0815491552
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วนโทร : 0882162856
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนโทร : 0926575655
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนโทร : 0839033520
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนโทร : 0942944418
account_box สำนักปลัด
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วนโทร : 0882162856
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0882162856
นางสาววาสนา เพตาเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0926151654
นางสาวจารุณี บุญเสนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0645325798
นางสาวพิทยากร กาลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0829182294
จ่าสิบเอกยุทธพงษ์ สืบใจถา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สายด่วนโทร : 0817594689
สิบเอกปราโมทย์ หาหลัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
สายด่วนโทร : 0959989920
นางสาววิสาขา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สายด่วนโทร : 06333817296
นางสาวกรวิกา สารเสนา
ผู้ช่วยบุคลากร
สายด่วนโทร : 0857804717
นางสาวสุภาทิพย์ สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
สายด่วนโทร : 0947425658
นางสาวพูนผล คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
สายด่วนโทร : 0838693463
นางสาวคณัสนันท์ ผาสมวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 0945412626
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
สายด่วนโทร : 0621288386
นายพัฒนศักดิื จูมสีมา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
สายด่วนโทร : 0981129482
นายนวพงษ์ ประสงค์เสียง
คนสวน
สายด่วนโทร : 0929750319
นางสาวนันทวรรณ อนุอัน
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0981165519
นางสาวณัฐณิชา สายเวช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 0874434703
นายทวี สารเสนา
เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
สายด่วนโทร : 0856378006
account_box งานสาธารณสุข
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้ากองสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 088-216-2856
นางสาวณัฐณิชา สายเวช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
สายด่วนโทร : 087-443-4703
นางลักษณ์ศิญา แก้วสาลี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 094-290-0757
นางมุกดาพันธ์ กิ่งทอง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 098-236-6970
นางธัญญารัตน์ สุพรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 081-718-8432
นางสาวไพวรรณ์ ปัจณาพันธ์
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 091-828-0025
นางนรมน นวลทอง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 082-749-3661
นางสร้อยเพชร วงคำเกิด
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สายด่วนโทร : 097-341-2202
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกปราโมทย์ หาหลัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงานชำนาญงาน
สายด่วนโทร : 0959989920
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วนโทร : 0621288386
นายบัญชา เหลื่อมแก้ว
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0614792667
นายสมพรบุญ คำล้วน
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0820492063
นายวรายุทธ เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0660565216
นายวีรยุทธ กุลบุดดี
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0956740605
นายชาตรี โสภากุ
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0651081582
นายสมคิด จำปาคำ
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0991419432
นายสิทธิ์ชัย สายเพชร
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0841037580
นายสายทอง บุญบุตร
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0838042841
นายประสิทธิ์ พวงจินดา
พนักงานดับเพลิง
สายด่วนโทร : 0652400329
นายวีรชน จำปาสี
พนักงานวิทยุ
สายด่วนโทร : 0611021685
นายบุญมี บุญเสนอ
เวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วนโทร : 0633902165
account_box กองคลัง
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนโทร : 0926575655
นางสาววิลาวัลย์ โทริพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0856824268
นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0936286934
นางสาวศริริรัตน์ แก้วคำกอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สายด่วนโทร : 0629453036
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 0618075455
นางสาวศิรินยา บัวเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สายด่วนโทร : 0918311074
นางสาวณัฐณิชากรณ์ บุญสาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 0949648669
นางสาวสุลัดดา คำลีมัด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 0913365447
นางสาวชนากรานต์ โสสา
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0948712684
account_box กองช่าง
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วนโทร : 0839033520
นายเอกภพ สารกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สายด่วนโทร : 0810709783
นายมติชน มูลคำเหลา
เจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 0874562591
นายพงษ์ศักดิ์ บัวทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
สายด่วนโทร : 0826692033
นายชิณกรณ์ จันมาทูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
สายด่วนโทร : 0980978130
นางสาวลินดา พงษ์ลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วนโทร : 0804824642
นายสมใจ นันทะบัน
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0870420924
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนโทร : 0942944418
นางสาวพรรณทิพย์ ทองคำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0622353956
นางศินีนาถ นารีษา
ครู
สายด่วนโทร : 0874936336
นางคำมวล ปรัสพันธ์
ครู
สายด่วนโทร : 0839485690
นางสุภาภรณ์ แก่นลา
ครู
สายด่วนโทร : 0801687674
นางสาวเกษร กันยาสาย
ครู
สายด่วนโทร : 0990389288
นายปฏิวัติ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
สายด่วนโทร : 0619766611
นายสุรัตน์ จูมสิมา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สายด่วนโทร : 0937541235
นางสาวเมตรา ผุสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0896243189
นางสาวกานต์วลี ปรัสพันธ์
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0804660775
นางสาวมลิวัลย์ ประสงค์เสียง
นักโภชนาการ
สายด่วนโทร : 0930794193
นางสาวพิมพ์ชนก เสนคำสอน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนโทร : 0909277349