messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0827534955
นายชาญชัย เรืองแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0653396466
นายบุญยศักดิ์ บุญสาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0857632432
นายคูณ การะเลข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0883761548
account_box สมาชิกสภา
นางสำลี หอมหวล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0828617992
นายเฉียรมณี สอนคำเสน
รองประธานสภา อบต.หนองไฮ
โทร : 0810765874
นายสุดใจ วังกะธาตุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่.1
โทร : 0945234738
นายสมบัติ พื้นผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.3
โทร : 0981757544
นายสายัณห์ จันชาดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่.4
โทร : 0962107105
นางกัญญา บุญขจร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0870876849
นายสมศรี ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 0823392094
นายสมเกียรติ สิงห์แจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 0615264520
นายสังวาล การะเลข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทร : 0810765874
นายหาญ วงค์คำเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทร : 0897209033
นายยอดรัก รุจิโพชน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 0823703268
นายประยงค์ จันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร : 0653375116
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874436191
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874436191
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0874436191
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0926575655
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 0941633449
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0839033520
account_box สำนักปลัด
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0874436191
นางสาวสังวร ทองคำวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0812758362
นางสาววาสนา เพตาเสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0926151654
นางสาวจารุณี บุญเสนอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0645325798
นางสาวพิทยากร กาลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0839496843
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัลยาภัสร์ พละศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0993824612
นางสาววิสาขา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0803580353
นางสาวกรวิกา สารเสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0857804767
นางสาวสุภาทิพย์ สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0947425658
นางสาวพูนผล คงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0918062174
นางคณัสนันท์ คำภาสัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0829859287
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 0828695928
นางสาวนันทวรรณ อนุอัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0981165519
นายทวี สารเสนา
เวรยามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
โทร : 0808001473
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงานชำนาญงาน
นายสุพล สารเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0828695928
นายบัญชา เหลื่อมแก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0942908292
นายสมพรบุญ คำล้วน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายชาตรี โสภากุ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายสมคิด จำปาคำ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
นายประสิทธิ์ พวงจินดา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045252859
account_box กองคลัง
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0926575655
นางสาววิลาวัลย์ โทริพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0856824268
นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 0936286934
นางสาวศริริรัตน์ แก้วคำกอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0629453036
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0926754455
นางสาวศิรินยา บัวเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0918311074
นางสาวสุลัดดา คำลีมัด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0913365447
นางสาวณัฐณิชากรณ์ บุญสาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0816607559
ว่าง
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0839033520
นายเอกภพ สารกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0810709783
นายมติชน มูลคำเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 045252859
นายพงษ์ศักดิ์ บัวทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0826692033
นายชิณกรณ์ จันมาทูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 0980978130
นางสาวลินดา พงษ์ลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0896223105
นายสมใจ นันทะบัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0896223105
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0941633449
นางสาวพรรณทิพย์ ทองคำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0622353956
นางชมภู อารีย์
ครูชำนาญพิเศษ
โทร : 0899479075
นางสุภาภรณ์ แก่นลา
ครูชำนาญการ
โทร : 0801687674
นางศินีนาถ นารีษา
ครูชำนาญการ
โทร : 0874936336
นางสาวเกษร กันยาสาย
ครูชำนาญการ
โทร : 0990389288
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : -
นายปฏิวัติ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
โทร : 0804746968
นางสาวมลิวัลย์ ประสงค์เสียง
นักโภชนาการ
โทร : 0930794193
นางสาวกานต์วลี ปรัสพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 0804660775
นางสาวเมตรา ผุสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0896243189

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ