messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0926575655
นางสาววิลาวัลย์ โทริพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0856824268
นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 0936286934
นางสาวศริริรัตน์ แก้วคำกอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0629453036
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0926754455
นางสาวศิรินยา บัวเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0918311074
นางสาวสุลัดดา คำลีมัด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0913365447
นางสาวณัฐณิชากรณ์ บุญสาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0816607559
ว่าง
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ