องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วนโทร : 0926575655
นางสาววิลาวัลย์ โทริพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สายด่วนโทร : 0856824268
นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สายด่วนโทร : 0936286934
นางสาวศริริรัตน์ แก้วคำกอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สายด่วนโทร : 0629453036
นางสาวจุฬาลักษณ์ คำวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วนโทร : 0618075455
นางสาวศิรินยา บัวเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สายด่วนโทร : 0918311074
นางสาวณัฐณิชากรณ์ บุญสาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 0949648669
นางสาวสุลัดดา คำลีมัด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
สายด่วนโทร : 0913365447
นางสาวชนากรานต์ โสสา
คนงานทั่วไป
สายด่วนโทร : 0948712684