ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เอกสาร 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง