ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมกฏหมายและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.หนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง