ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมายานพาหนะสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง