ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง