ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง