ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านตลาด 420-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง