ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง