ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์ บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง