messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอรับเงินนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
การให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
การให้โอน (ย้าย) สับเปลี่ยนพนักงานส่วนตำบลกิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมกับระเบียบกฎหมายที่กำหนด อบต.หนองไฮ อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขัินเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานตครู และเเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองคืการบริหารส่วนตำบลหนองไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1