messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพื้นฐาน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกัลหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ