องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารวนจจังหหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1